Sürdürülebilirlik Politikası

KAR PLASTİK olarak sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizin bilincinde olup, tüm faaliyetlerimiz sırasında paydaşlarımızla ikili diyaloğu teşvik etmek, etik ve şeffaf bir yönetim tarzına sahip olmak, şirket kültürümüzün hayati bir parçasıdır.

İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk Politikamız ve bu Sürdürülebilirlik Politikamız ışığında faaliyetlerimize devam ediyoruz.

 • Evrensel insan haklarına ve etik değerlere saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, fırsat eşitliğini teşvik eden bir iş anlayışı yürütmek,
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,

KAR PLASTİK olarak sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk Politikası

KAR PLASTİK, üst yönetimi tarafından benimsenen bu politika, insan haklarını, çalışma koşullarını, iş etiğini ve kurumsal sorumluluk maddelerini içermektedir.

 • Uluslararası geçerliliğe sahip insan hakları prensiplerine saygı gösterir ve uygular.
 • Fırsat eşitliğine inanır ve çalışanlarına eşit fırsatlar sunar.
 • İnanç özgürlüğünün bireyin temel hak ve hürriyetinden biri olduğuna inanır ve saygı duyar.
 • Çalışanlarına baskıcı davranış (mobbing) uygulamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

KAR PLASTİK, iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder, ilgili yasal ve diğer şartların gerekliliklerinin yerine getirerek, sürekli iyileştirme için başarılı bir performans sergilemeyi hedefler. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımız üst yönetim liderliğinde tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.

Önceliği iş sağlığı ve güvenliği olan yönetimimiz, bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak ve uygulamada ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.

Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için kişisel koruyucu donamım sağlamayı ve kullanılması için çaba sarf etmeyi,
 • Makine ve ekipmanların güvenli kullanımını ve bakımını sağlamayı,
 • Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almayı,
 • Sürdürülebilir ve proaktif iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile risk ve fırsatları değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye taşımayı,
 • Risk ve fırsatlar doğrultusunda acil durum planları hazırlamayı ve duyurmayı,
 • Çalışanların sağlığı açısından risk arz edebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojileri seçmeyi, işyeri ergonomisini iyileştirmeyi,
 • Kimyasalların sağlığa zarar vermeden nasıl ele alınacağına dair rehberlik sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğindeki başarıların verimliliğimizi de artıracağına inanarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak eğitim, etkinlik ve diğer faaliyetler ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine katkı sağlamayı ve güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

beyan ve taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Çevre Politikası

KAR PLASTİK olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ile tüm faaliyetlerimiz sırasında yaşadığımız çevreyi koruyan, etik kurallara bağlı bir şirket olmayı temel prensip olarak kabul ederiz.

Bu amaçla;

 • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışarak, çevresel risklerimizi önlemek için gerekli tedbirleri almayı,
 • Oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, hava, su, toprak kirliliğini azaltmayı,
 • Doğal kaynaklarımızı korumayı, sera gazı emisyonu salınımını en aza indirmeyi, enerjiyi verimli kullanmayı, enerji ve su tüketiminde tasarruf sağlamayı,
 • Atıkları minimuma indirmeyi, sürdürülebilir kaynak yönetimi ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkları uygun şekilde toplamayı, bertaraf etmeyi veya geri kazanımını sağlamayı,
 • Üretim tesisimizin iyileştirilmesinde ve yeni yatırımlarımızda çevre dostu teknolojileri dikkate alarak seçim yapmayı,
 • Çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak çevre bilinci ve duyarlılığını artırmayı,

Bu çevre politikası doğrultusunda, KAR PLASTİK olarak sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı, bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Kalite Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak İlgili taraf ( İç/Dış paydaşlarımız) ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak taleplerini tespit etmek ve taleplerine cevap vermek, kaliteli ürün/hizmet ve fiyat sunmak ve memnuniyetini arttırmak,
Sistemin süreç yaklaşımını benimseyerek proseslerimizi belirlemek ve prosesler arasındaki etkileşimleri kurmak,
Risk temelli düşünce mantığı ile proseslerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.
Sistemin sürekliliği sağlamak için denetlemek, izlemek ve ölçmek
Çalışanlarımızın yetkinliğini artırarak ekip çalışması ve takım ruhunu geliştirmek
Müşterilerimize zamanında, güvenilir kalitede, uygun pazar fiyatında ekonomik ürünler sunmak
Çevreye saygılı olmak.
İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk politikamız çerçevesinde; çalışanlarımızın etik kurallar dışına çıkmasını engellemek, fırsat eşitliği yaratmak, ayrımcılık gözetmemek, adil olmak.
Doğal kaynakları etkili kullanmak ve çevreye saygılı ürünler üretmek.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Menü