Sürdürülebilirlik Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizin bilincinde olup, tüm faaliyetlerimiz sırasında paydaşlarımızla ikili diyaloğu teşvik etmek, etik ve şeffaf bir yönetim tarzına sahip olmak, şirket kültürümüzün hayati bir parçasıdır.Bu amaçla;
İnsan haklarına ve etik değerlere saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı, fırsat eşitliğini teşvik eden bir iş anlayışı yürüteceğimizi,
Çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi hedefleyeceğimizi, çevre performansımızı sürekli geliştireceğimizi, oluşan atıklarımızı azaltmaya yönelik çaba içinde bulunacağımızı,
Oluşturduğumuz çevre yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Oluşacak atıklarımızı mümkün olduğunca geri kazanacağımızı,
Oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Faaliyetlerimizi yürütürken paydaşlarımızı tüm tehlikelere karşı etkin biçimde koruyarak sağlık ve güvenliklerini sağlayacağımızı,
İlgili her türlü yasal yükümlülüğe uyacağımızı,
Toplumsal yatırımlar yaparak, sağlık, eğitim, çevre gibi konularda toplum bilinci oluşturacağımızı,
Toplumsal sorunların çözümünde etkin rol alacağımızı,
Tedarik zincirimizdeki şirketlerle karşılıklı fayda sağlamayı hedefleyerek sürdürülebilir bir tedarik zinciri kuracağımızı,
KAR PLASTİK A.Ş. olarak bu sürdürülebilir plastik üretim ve hizmet politikası doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşanabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. üst yönetimi tarafından belirlenen kurumsal sorumluluk politikaları ve etik değerler aşağıda belirtilmektedir;
Çalışanları arasında adil olur, ayrımcılık gözetmez,
Çalışanlarına baskıcı davranış (mobbing) uygulamaz.
Kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık gözetilir.
Çalışanlarımız rüşvet almaz, rüşvet vermez; hiç bir çalışanımız toplumda kabul görmüş etik davranışlar dışına çıkmaz.
Çalışanlarımız tarafından gözlenen ya da duyulan herhangi bir etik dışı davranış ve / veya rüşvet durumunda, en yakın amirine ve etik tırmandırma yolunu kullanarak Fabrika Müdürüne kadar özgürce ulaşır ve bilgilendirme yapar.
KAR PLASTİK A.Ş. tüm çalışanlarının hak ve hukukunu gözetir, kanunlara uyum sağlar.
Uygun koşullar altında tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlar ve karşılamaya çalışır.
Fırsat eşitliğine inanır ve uygular.
Çalışanlarımız birbirine nezaket kuralları içerisinde davranır.
KAR PLASTİK A.Ş. inanç özgürlüğünün bireyin temel hak ve hürriyetinden olduğuna inanır.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

İSG Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. iş sağlığı ve güvenliğini şirket politikasının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder, ilgili yasal ve diğer şartların gerekliliklerinin yerine getirerek, sürekli iyileştirme için başarılı bir performans sergilemeyi hedefler.
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarımız üst yönetim liderliğinde tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır.
Önceliği iş sağlığı ve güvenliği olan yönetimimiz, bu politikaya uygun olarak hedefleri tespit etmek, yayınlamak, çalışanlarımızın önerilerini de alarak sisteme aktif olarak katılımlarını sağlamak ve uygulamada ise gerekli kaynakları kullanmak kararlılığı içindedir.
Çalışanlarımızın sağlığı açısından risk arz edebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojileri seçeceğimizi,
İş sağlığı ve güvenliğindeki başarıların verimliliğimizi de artıracağına inanarak, oluşturduğumuz sistemi sürekli iyileştireceğimizi,
Sürdürülebilir ve proaktif iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile risk ve fırsatları değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye taşıyacağımızı,
Tüm tehlikelere karşı çalışanlarımızı etkin biçimde koruyarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri tespit edip önlemeye çalışacağımızı,
Tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak eğitim, etkinlik ve diğer faaliyetler ile çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine katkı sağlayacağımızı ve güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturacağımızı,
Bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Çevre Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ile tüm faaliyetlerimiz sırasında yaşadığımız çevreyi koruyan, etik kurallara bağlı bir şirket olmayı temel prensip olarak kabul ederiz.
Bu amaçla;
Oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlayacağımızı,
Çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi hedefleyeceğimizi, çevre performansımızı sürekli geliştireceğimizi, ilgili tüm yasal mevzuatta belirlenen gereklilikleri ve diğer şartları eksiksiz yerine getireceğimizi, değişiklikleri izleyeceğimizi,
Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendireceğimizi ve sorumluluk almalarını sağlayacağımızı,
Tüm paydaşlarımızın çevre politikalarımız hakkında bilgilenmesini ve görüşlerini rahatça aktarmalarını sağlayacağımızı,
Faaliyetlerimizden etkilenen tüm paydaşlarımızla açık iletişim halinde olacağımızı,
Üretim tesisimizin iyileştirilmesinde ve yeni yatırımlarımızda çevre dostu teknolojileri seçeceğimizi,
Doğal kaynaklarımızı, enerji ve toprağı efektif şekilde kullanacağımızı, oluşan atıklarımızı azaltmaya yönelik çaba içinde bulunacağımızı,
KAR PLASTİK A.Ş. olarak bu çevre politikası doğrultusunda, sürdürülebilir bir kalkınma ve yaşabilir bir dünya için sürekli çalışacağımızı, bu politikanın tüm gerekliliklerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
H. Alaeddin Eyüboğlu

Kalite Politikası

KAR PLASTİK A.Ş. olarak İlgili taraf ( İç/Dış paydaşlarımız) ihtiyaç ve beklentilerini esas alarak taleplerini tespit etmek ve taleplerine cevap vermek, kaliteli ürün/hizmet ve fiyat sunmak ve memnuniyetini arttırmak,
Sistemin süreç yaklaşımını benimseyerek proseslerimizi belirlemek ve prosesler arasındaki etkileşimleri kurmak,
Risk temelli düşünce mantığı ile proseslerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.
Sistemin sürekliliği sağlamak için denetlemek, izlemek ve ölçmek
Çalışanlarımızın yetkinliğini artırarak ekip çalışması ve takım ruhunu geliştirmek
Müşterilerimize zamanında, güvenilir kalitede, uygun pazar fiyatında ekonomik ürünler sunmak
Çevreye saygılı olmak.
İş Etiği ve Kurumsal Sorumluluk politikamız çerçevesinde; çalışanlarımızın etik kurallar dışına çıkmasını engellemek, fırsat eşitliği yaratmak, ayrımcılık gözetmemek, adil olmak.
Doğal kaynakları etkili kullanmak ve çevreye saygılı ürünler üretmek.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alaeddin Eyüboğlu

Menü